3 การ Setting ค่าต่างๆที่สำคัญ

Complete and Continue