ทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด

   Watch Promo

เนื้อหาหลัก : 1. ทักษะเจรจาต่อรองมีประโยชน์อย่างไร ?

2. การเจรจาต่อรองคืออะไร
3. ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ดี
4. หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
5. ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและวิธีแก้ไข
6. ปฏิกิริยาและทัศนคติของนักเจรจาต่อรองที่ดีที่มีต่อความขัดแย้ง
7. คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
8. ยุทธวิธีและจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 วิธี, สไตล์และรูปแบบการเจรจาต่อรอง
9. ขั้นตอน เทคนิคและข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
10. วิธีเจรจาต่อรองและจูงใจคนประเภทต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย : 1. เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ฯลฯ
2. ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน-บัญชี, ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฯลฯ
3. ผู้ที่ต้องการโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2
ฝ่าย
4. ผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนำเสนอโครงการต่างๆ ให้ประสบ
ความสำเร็จ

ประโยชน์ : 1. เพื่อสามารถโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยกับข้อเสนอและเกิดข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย แบบ win : win
2. รู้ถึงจิตวิทยาและยุทธวิธีเจรจาต่อรองแบบต่างๆ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา และสามารถรับมือได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ในภาคสนามในงานและชีวิตได้ประสบความสำเร็จ


Your Instructor


อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม
อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เลขที่ 1959 เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง

อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน, สุพรีเดิร์ม, บ. เอพีฮอนด้า, บ. ชิโนไทยฯ, เซ็นทรัล, บิ๊กซี, บ.อเมริกันสแตนดาร์ด, บล.ซีมีโก้, ทรินิตี้, AIS, TRUE ฯลฯ

Course Curriculum


  ทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ธุรกิจและพิชิตความสำเร็จสูงสุด
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!